พระสุพิศ จนฺทสิริ

อายุ ๔๑ ปี พรรษา ๓

แรงบันดาลใจที่สมัครเรียนภาษาบาลีวิถีโพลวพลือ

“อยากรู้ศัพท์บาลีที่แท้จริง อยากเป็นนักเทศน์ ที่ที่รู้จักคำอรรถคำแปลที่ถูกต้องตามคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า”

Leave a comment