พระคุณัชญ สมจิตฺโต

อายุ ๔๒ ปี พรรษา ๔

แรงบันดาลใจเรียนภาษาบาลีวิถีโพลวพลือ

“เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาตามที่ตั้งใจไว้”

Leave a comment