การเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาต่อสรรพชีวิต มีอานิสงส์ที่จะช่วยให้ชีวิตเราเองได้รอดพ้นจากการจองเวรกับใครๆ

Spread the love

 2,830 total views,  40 views today

การเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาต่อสรรพชีวิต มีอานิสงส์ที่จะช่วยให้ชีวิตเราเองได้รอดพ้นจากการจองเวรกับใครๆ ดังนั้น เราจึงต้องพยายามเสริมสร้างพลังเมตตาธรรมในจิตใจของเราอยู่เสมอๆ การได้ช่วยชีวิตมนุษย์ก็ดี ช่วยชีวิตสัตว์น้อยใหญ่ก็ดี ถือได้ว่าเป็นส่วนแห่งเมตตาที่ได้สะสมขึ้นไว้ในใจเราแล้ว จะมากน้อยก็เท่ากับว่าได้เป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาแล้ว ซึ่ง #หลวงปู่สรวงสอนไว้ว่า “กัมเทอเวีย” อย่าทำมัน หมายถึง การเป็นผู้มีส่วนแห่งเมตตาต่อกัน เป็นการไม่เบียดเบียนกัน ด้วยกาย วาจา ใจ ที่แสดงออกเป็นการทะเลาะ วิวาท อาฆาธ พยาบาท รุ่นแรง ทั้งต่อชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน จนต่างคนหรือต่างชีวิตได้รับความเดือดร้อน
สาธุ โพลวพลือ Wisdom for peace
พระครูปลัดอดิศักดิ์ วชิรปญฺโญ, ดร.
ประธานมูลนิธิโพลวพลือ (ทางสว่าง)

Leave a comment