ดำเนินการวางระบบจัดการน้ำอย่างยั่งยืนของสวนโพลวพลือวัดบ้านขะยูง

Spread the love

 1,378 total views,  6 views today

สวนโพลวพลือวัดบ้านขะยูง ได้ดำเนินการทำอย่างต่อเนื่อง อย่างไม่หยุดยั้ง ขณะนี้การก่อสร้างทั้งระบบแบบบูรณาการไปพร้อมๆกันในนหลายๆอย่าง เริ่มเห็นเป็นรู่ปธรรมมากขึ้นตามลำดับ ตอนนี้ได้ดำเนินการต่อท่อ เพื่อการจัดการระบบการใช้น้ำทั้งภายในอาคารหรือกุฏิทั้ง ๑๑ หลัง ให้ใช้น้ำได้ภายในสิ้นเดือนนี้ และเพื่อใช้สอยในการดูแลต้นไม้ในสวนโพลวพลืออย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อการดูแลต้นไม้ในสวน

   

ข่าวเจิตสรูล: โดย พระชานน ญานิสฺสโร

Leave a comment