ไม่ประมาท : พระครูไพโรจน์อินทสาร ถวายเจลแอลกอฮอร์และผ้าปิดปากปิดจมูกแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการก่อนเดินทางเข้าสวนโพลวพลือวัดบ้านขะยูงปลูกต้นอชปาลนิโครธ

Spread the love

 1,724 total views,  4 views today

วันนี้ 6 พฤษภาคม 2563 สืบเนื่องจากเจลแอลกอฮอร์และผ้าปิดปากที่ญาติโยมส่งมาถวายวัดบ้านขะยูงเพื่อกระจายถวายวัดในแถบชายแดนอีสานใต้ยังเหลือไม่มากก็พอได้แจกแก่เจ้าคณะพระสังฆาธิการเพิ่มเติม เพื่อนำไปใช้ป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา หรือ โควิด-19 ในโอกาสวันนี้เป็นกิจกรรมภายในของวัดบ้านขะยูง กิจกรรมเล็ก ๆ เรียบง่าย ที่หลวงพ่อได้นิมนต์พระสังฆาธิการใกล้เคียง และสนิทคุ้นเคยมาร่วมฉันภัตตาหารเพล และร่วมกันปลูกต้นอชปาลนิโครธเนื่องในวันวิสาขบูชา กำหนดการเป็นไปอย่างเรียบง่ายรวดเร็วและเรียบร้อยด้วยดี และหลวงพ่อไม่ได้ละเลยการปฏิบัติตามการควบคุมการแพร่ระบาด แม้ว่าจังหวัดศรีสะเกษจะไม่มีผู้ป่วยติดเชื้อก็ตามก็ไม่ได้ประมาท เป็นโอกาสที่ดีจึงได้ถือโอกาสนี้มอบเจลล้างมือและผ้าปิดปากปิดจมูกแก่ครูบาอาจารย์ พระสังฆาธิการทุกวัดที่เมตตาเดินทางมาร่วมกิจกรรมภายใน

สิ่งที่ปรากฎเห็นครูบาอาจารย์พระมหาเถระผู้ใหญ่เวลาท่านมาพบกันก็จะมีความเป็นกัลยาณมิตร สนิทคุ้นเคยกัน มีความเป็นกันเอง ไม่ถือเนื้อถือตัว มีจริยวัตรอันงดงามน่าเลื่อมใส มีความเกื้อกูลต่อกันและกัน เพื่อจรรโลงพระศาสนา แม้ช่วงนี้โควิดระบาดแต่ท่านก็ไม่ประมาท น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง

แหล่งข่าวเจิตสรูล : สำนักงานกลางวัดบ้านขะยูง

Leave a comment