ก้าวโพลวพลือ: ด้วยศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา

Spread the love

 1,939 total views,  4 views today

ก้าวย่าง อย่างมั่นใจ ด้วยหัวใจที่มั่นคง ของ พระปลัดอดิศักดิ์  วชิรปญฺโญ ดร. ความมุ่งมั่น ตั้งใจจริง  อาศัยพลังแห่งศรัทธา วิริยะ สติ สมาธิ ปัญญา อันแรงกล้าเพื่อพัฒนาสถานที่สำหรับการพัฒนาศักยภาพของพระสงฆ์สามเณรผู้เป็นศาสนทายาท ช่วงนี้กำลังพัฒนาสถานที่พำนักพักอาศัยเอื้อประโยชน์แก่การเล่าเรียนศึกษา คันถธุระ ธุระในการเล่าเรียนปฏิบัติของคนทั้งในและต่างประเทศ มาวันนี่้ พระภิกษุรูปหนึ่งที่เป็นลูกหลานคนในอำเภอภูสิงห์ ที่ชื่อ พระปลัดอดิศักดิ์  วชิรปญฺโญ,ดร. ผู้จุดประกายให้เกิดการดำเนินการโครงการสวนโพลวพลือ (สันติภาวนา) เดินทางมาถึงครึ่งทาง จวนจะสำเร็จเป็นรูปธรรมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ดังที่ท่านเห็นในภาพ

   

ข่าวเจิตสรูลโดย : พระชานน  ญานิสฺสโร

Leave a comment